Page 7 - ZIKA_Product-Catalog-2021-2022
P. 7

AWS A5.1          ןמחפ תודלפ ךותירל תודורטקלאל יאקירמאה ןקתה


       AWS A5.5  גוסגס תולד תודלפ ךותירל תודורטקלאל יאקירמאה ןקתהו


          תחא תוא      תורפס 2-3      תורפס יתש      רפסמו תוא      רפסמו תוא
                   החיתמ קזוח     גוס ,ךותיר יבצמ   בכרה תרדגה
           E
                    העינכו      ךותיר יבצמו םרז     ימיכ


          תנייצמ    -ילמינימ העינכו החיתמ קזוח ךותיר יבצמ  רמוחה לש ימיכ יוציפ ןויצ םרגילימ תומכ
          הדורטקלא      -ב דדמה      : י"ע םינמוסמ     ךתורמה      םרג 100 ב ןמימ
         תשקב ךותירל     )1 הלבט( Ksi  ־ אמשה הרפסה תחא הרפיס • )4 הלבט(      ךתר רמוח
          תילמשח                 )2 הלבט( תיל
                           יופיצו םרז גוס תורפסה יתש •
                              )3 הלבט(
                                                Z-X70 :המגודל
           E       )KSI 90 קזוח( 90 )ךותירה יבצמ לכ( 18    G
                                                E9018-G :ןקת              ךותיר יבצמ :2 הלבט                               :1 הלבט
         רואית    ךותיר יבצמ      ןומיס     ksi החיתמ קזוח      ksi העינכ קזוח

                           60         60            48
        םיבצמה לכ     1
                           70         70            58
        יכנאו יקפוא    2         80         80            68
                           90         90            78
         חוטש קר     3         100         100            88
                          110         110            98
        םיבצמה לכ
       הטמ יפלכ יכנא ללוכ  4         120         120           108                                                 יופיצ יגוס :3 הלבט

         ןומיס     + ב תידי    - ב תידי    AC םרז     DC םרז       יופיצ גוס
         XX10                                        םוידוס הזולולצ
         XX11                                        םויסטופ הזולולצ

         XX12                                         םוידוס יליטור
         XX13                                        םויסטופ יליטור
         XX14                                    לזרב תקבא תפסותב יליטור
         XX16                                      םויסטופ יסיסב ןמימ לד
         XX18                                 לזרב תקבא תפסותב יסיסב ןמימ לד
         XX24                                    לזרב תקבא תפסותב יליטור
         XX28                                    לזרב תקבא תפסותב יסיסב
       120 ,110 ,100 ,90 ,80 ,70 :תויהל לוכי XX :הרעה

                                                       6
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12