Page 3 - ZIKA_Product-Catalog-2021-2022
P. 3

הרבח ליפורפ
       ךות ךותיר ירצומל ץראב הדיחיה תינרציה הרבחה הניהו 1950 תנשב הדסונ תוישעת הקיז

                              ."ןבל - לוחכ" רוציי לע הוואגו הדפקה ,שגד תמיש
       תושירדל םינועה ךותיר יטוחו תודורטקלא לש םלועב הליבומ תינרציכ םויכ תרכומ הרבחה

                     .םיימואלניבהו םילארשיה םיטרדנטסלו םינקתל םאתהב היישעתה
               הקיז לש תרצותה                      רוצייה יכילהת       תוכזב ,םלועה יבחרבו ץראב תכרעומו תרכומ הרבחה תרצות  יפוג י"ע םירשואמו םיחקופמ הקיזב תוכיאה לוהינו רוצייה יכילהת
       תוידוחיי תואחסונ לע תססובמה תרשפתמ יתלבה תוכיאה    .IQNET ,ABS ,DB ,TUV ,CE :ןוגכ םיימואלניב חוקיפ
       תקלחמ .הרבחה לש חותיפהו רקחמה יתווצ ידי לע וחתופש  ךותירל :תודורטקלא לש הכורא המישר אוצמל ןתינ םירצומה ןיב
       דובכ לש םוקמ המצעל התנק, הרבחה לש תוכיאה תחטבא  ךותירל ,הכומנ תגוסגס תולעב תודלפ ךותירל ,ןמחפ תודלפ
       תוקידבו ינדפק חוקיפ תוכזב םלועבו ץראב וניתוחוקל להק לצא  ךותיר ,הקיחשב תודימעלו השק יופיצ תיינבל ,דלח-לא תודלפ
       לש בחרה םירצומה ןווגמ .הרבחה ירצומ ללכ לש תופיקמ  תוקיצי ךותיר ,תשוחנו לקינ תוגוסגס ןוגכ תוילזרב-לא תודלפ
       ,ךתרה םוחתב םיכרצ לש בחר ןווגמ תרשל םאתומ הרבחה  תרציימ הקיז תרבח ,ןכ ומכ .ךותיחו ץורחל תודורטקלאו לזרב
       תורטמל ךותירל םיטוחו תודורטקלאב שומישב ךרוצהמ לחה              .גימ ךותיר יטוחו ךותירל תוטומ
       םידועיי תונורתפכ תודחוימ תודורטקלאב שומיש דעו ,תויללכ
       זגה תיישעת ,תימיכורטפה היישעתה :ןוגכ תונושה תוישעתל
              .'וכו תונפס ,תויצקורטסנוקה תיישעת ,טפנהו                                  רקחמהו חותיפה תקלחמ       םישדח םירצומ לש חותיפו רקחמב םג ומכ םימייק םירצומ רופישל תשדקומ הלוכ לכש רקחמהו חותיפה תקלחמ וניה הרבחה בל
                                    .םיימואלניב םיטרדנטס יפ לע חוקלה יכרצ לע םינועה
       םירישכמה תלעב תמדקתמ הדבעמ םע בולישב ,רוציי ילעופו םילהנמ ,םיאנכט ,םיסדנהמ םיללוכה ונלש םינמוימה םיתווצה תוכזב
       .תע לכב םהיתושירדל םינועה םינימזו םינימא םירצומ ונלש תוחוקלל קפסלו ץעייל ,ךומתל ,תרשל םינימז ונא ,םלועב םימדקתמה
       יאקירמאה ןקתה ןוגכ תוימואלניב הניקת תושירדל םאתהב רתויב םירימחמהו םיהובגה םיטרדנטסה יפ לע םירצוימ ונלש הרבחה ירצומ לכ
       ,אוצמל ןתינ וניתוחוקל ןיב .דועו DB ,NAKS, ABS ,TUV :ןוגכ ישילש דצ חוקיפ תורבח ידי לע םירושיא ןכו ,CE-ו EN יאפוריאה ןקתה ,AWS
       ,תלוספ לוהינ תורבח ,דבכ יסדנה דויצ ינרצי ,תויתשתו תרנצ ,ןיינב ינלבק ,תוילכמו ץחל ילכמ ינרצי ,םינוקיתו דויצ ינרצי ,תוימי תונפסמ
                 .זגו טפנ ,תימיכורטפה היישעתה תאו היגרנאו למשח תורבח ,תוינוחטיב תוישעת ,תויצקורטסנוק תורבח


                                                       2
   1   2   3   4   5   6   7   8