Page 10 - ZIKA_Product-Catalog-2021-2022
P. 10

תודורטקלא                ןגנמ תולד תודורטקלא        ךלהמב הטילפב םינכוסמה ,ןגנמה ידא תומכב תיטמרד התחפהל תינכפהמ החסונ החתיפ ,מ"עב תוישעת הקיז
        תלוכתו הכומנ תוחל תגיפס ,םיתחפומ ןגנמ ידא תטילפ שי תחפומ ןגנמ םע שדחה תודורטקלאה וקל .ךותירה
        תיתועמשמ התחפה רשפאמ יתועמשמ ןפואב הכומנה ןגנמ תלוכת םע ,ידוחיי הקבא בכרה .יופיצב הכומנ ןמימ

                   .רתוי יתוחיטב ןפואב תכתמ ךותיר רשפאתמ ךכבו ךותירה ידאב ןגנמה יפדנ תטילפב
        לע דמוע תעב הבו תושרדנה תוינכמה תונוכתה תא קפסמ Z-LMn וק לש יתכתמה ךתרה לש דחוימה בכרהה
                              .253605 רפסמ םושרב טנטפ .םיימואלניבה םינקתה תשירד
        ג"קל ריחמ  ג"קב לקשמ   רטוק AWS ןקת           רואית / הדורטקלא םש
         ₪   הספוק  הפיטע  מ"מ   A5.1

                         E 6013   הטילפל תינכפהמה החסונה םע יליטור יופיצב הדורטקלא Z11-LMn
         26.4   2.1   12/15  2.5       תכתמ לבקל רשפאמ ידוחיי יופיצ בכרה .ןגנמ יפדנ לש תתחפומ
                              ןפואב דירומ ןכלו יתועמשמ ןפואב ךומנה ןגנמ תלוכת םע ךתר
                               תונקתב דמוע ףסונבו ךותירה ןשעב ןגנמה תטילפ תא יטמרד
         22   2.1   12/15  3.25
                                           .תיתקוסעתה תוהגה
                         E 7018  הטילפ :תוידוחיי תונוכת םע ,יסיסב יופיצב ןמימ תלד הדורטקלא Z4-LMn
         33    2    12   2.5      .ןמימ לד יסיסב יופיצו הכומנ תוחל תגיפס ,ןגנמ יפדנ לש תתחפומ
                             .ךומנ גוסגסו הובג קזוח תולעב תודלפ ךותירל דחוימב המיאתמ
                              ןגנמ תלוכת םע ךתר תכתמ לבקל רשפאמ ידוחיי יופיצ בכרה
         31    2    12   3.25
                             ןשעב ןגנמה תטילפ תא יטמרד ןפואב דירומ ןכלו תיתועמשמ ךומנ
                                 .תיתקוסעתה תוהגה תונקתב דמוע ףסונבו ךותירה
                               .ךותירב תוביציב טולשל לק ,מ"מ 350 תודורטקלאה ךרוא
         31    2    12   4

                         E 6010  תתחפומ הטילפל תינכפהמה החסונה םע ,הזולולצ הדורטקלא Z610-LMn
         33    5    15   2.5             .יללכ ךותירלו תרנצ ךותירל ןגנמ יפדנ לש
                                   .שרוש רפתל המיאתמ .הקומע הרידח תלעב
                             .X ינרקב םוליצ םירבועש םיכותירלו םיבצמה לכב ךותירל המיאתמ
         27    5    15   3.25


         27    5    15   4

                 .קזוחו תוישק תודלפל הנקמ אוה ןמחפה םע דחיו ,תודלפב ינויח דואמ גסגסמ וניה ןגנמה
        רופיש ,תיטסלפ היצמרופד רובעל הדלפה תלוכי לש יתועמשמ רופיש ומכ םיפסונ תונורתי גסגסמכ ןגנמל
        הדלפ ןיא ,תודלפה רובע ינויח הכ אוהו רחאמ ,השעמל .םידיפלוסו תוצומחת ריסמכ דוקפתו ,רמוחה לש תוישק

        בייח הדלפב וזוכיר ,ןגנמה לש םירורבה תונורתיה ףקותמ .ןגנמ לש תמיוסמ תומכ הליכמ אלש יהשלכ תינבמ
        .ןגנמ יקיקלחל הפישחמ האצותכ םרגנה יתואירבה ןוכיסל תועדומב היילע הלח תונורחאה םינשב .הובג תויהל
        םיבצעה תכרעמ דוקפת תויעב םע רישי רשק ,ןגנמל ךורא חווטב םיפשחנה םיכתרל יכ םיארמ םירקחמ
                                .ןוסניקרפה תלחמל ןהינימסתב תומודש )CNS( תיזכרמה

        תעפוה רחאל רימחהל ףא םילוכיש םיבצעה דוקפתב תויעבל םורגל הלוכי ןגנמל הפישחה יכ תואדווב רמול ןתינ
        ןוגראה ,2013 תנשבש ,ךכ ידכ דע ,יתועמשמ הכ וניה םיכתרה תואירבל ששחה .םיינושארה םימוטפמיסה
                     .ןגנמל תרתומה הפישחה ףר תא רימחה ,)AGGH( תיתיישעת הנייגיהל יאקירמאה

        לש ותפישח תא תיתועמשמ תיחפמ ,הקיז תרצותמ ןגנמ יפדנ תולד תודורטקלא תועצמאב ךותיר יכ חכוה
        ךות תוינאכמ תונוכת תקפסמ הקיז לש תודורטקלאל השידחה יופיצה תלומרופ .םינכוסמה ןגנמה ידאל ךתרה
                                          .םיימואלניבה םיטרדנטסב הדימע

        הדורטקלאב שומיש ידי לע ,היעבל ןורתפ העיצמש םלועב הדיחיהו הנושארה הרבחה םצעב איה הקיז תרבח
        .ןגנמל ךתרה תפישח לש תיתועמשמ התחפה תרשפאמ רשא ,הדורטקלאה יופיצב הכומנ ןגנמ תלוכת תלעב

        9
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15